More Website Templates @ TemplateMonster.com - January21, 2013!
תביעת פוליסה פרטית בגין תאונה

אנשים רבים רוכשים במשך חייהם פוליסות פרטיות בעלות כיסוי ביטוחי באובדן כושר עבודה,
נכות מתאונה, סיעוד, תרופות, מחלות, מוות וכדומה. חברות הביטוח מציאות מגוון רחב של
פוליסות המתאימות לדרישות הלקוח מצבו הבריאותי והתעסוקתי. פוליסות אלה נמצאות
הן במסגרת העבודה והן במסגרת הרחבות של ביטוחי בריאות וחיים למיניהן.
כאשר אדם מוצא עצמו נפגע בתאונה או מחלה עליו להודיע למבטחת על מצבו הרפואי
ולצרף את כל המסמכים המעידים על כך. פניה בגין תביעה של פוליסה שכזו היא בעלת
התיישנות של שלוש שנים ממועד קרות המחלה ו/או התאונה, יש להדגיש כי התכתבות
עם חברת הביטוח לא עוצרת את מרוץ ההתיישנות. את מרוץ ההתיישנות ניתן לעצור ע"י
הגשת תביעה לביהמ"ש או קבלת אישור מחברת הביטוח בגין הארכת תקופת ההתיישנות.

על פי חוק חוזה הביטוח, נדרשת חברת הביטוח להעביר למבוטח את תגמולי הביטוח
בתוך 30 ימים מקבלת המידע והמסמכים הדרושים לה לבירור תביעת ביטוח וחבותה
על פי הפוליסה. אחרת, נדרשת חברת הביטוח להודיע למבוטח את עמדתה ובכתב.
על פי הנחיות המפקח על הביטוח, במידה והחליטה חברת הביטוח לדחות תביעת ביטוח
של מבוטח, עליה לפרט בהזדמנות הראשונה ובכתב את כל נימוקיה לדחייה,
חברת ביטוח שלא עושה כן, לא תוכל להעלות בהמשך נימוקים נוספים ואחרים
פרט לאלה שהועלו על גבי מכתב דחייה .
פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מקנה כיסוי נרחב לגבי נזק גוף אשר נגרם
כתוצאה מתאונה, הפוליסה מכסה את התלמיד למשך 24 שעות ביממה ונותנת כיסוי
ביטוחי לכל מקום בישראל, בשטחים ובכל מקום בעולם. לדוגמה תלמיד אשר נפגע
בטיול בחו"ל בתקופת חופשה מכוסה מתוקף פוליסה זו. הפוליסה נותנת כיסוי ביטוחי
הן לנפגע והן להורה או בן משפחה אשר נטל חלק בפעילות הקשורה למוסד הלימודי
בו נפגע. לפוליסה ישנם חריגים אשר לא מכוסים על פי תנאי הפוליסה: תאונת דרכים,
מלחמה, איבה, מלחמת אזרחים וכדומה.
הכיסוי הביטוחי מקנה פיצוי כספי בגין נכות זמנית, נכות קבועה ומוות. במקרה של נזק
הכולל צלקות אסטטיות ישנה ועדת חריגים אשר יכולה לפצות בגין נזק זה.
תקופת ההתיישנות החלה על פי פוליסה זו הינה שלוש שנים למי שהיה קטין ועד הגיעו
של התלמיד לגיל 18. המלצה להורים אשר ילדם נפצע בתאונה במסגרת פוליסה זו לגשת
לרשות המקומית על מנת לקבל את שם המבטחת ואף לשקול לפנות לעו"ד המתמחה
בפגיעות מסוג זה.
עצה חשובה לכל אדם אשר נפגע בתאונה כלשהיא או חלה במחלה לפנות לעו"ד לבדיקת
הפוליסות על מנת למצות את כל הזכויות המגיעות.

אין תגובות עדיין

השאר תגובה

אתה חייב להיות מחובר על מנת שתוכל להגיב לפוסטים.